Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
05.07.2011 09:22 - Какво се случва с търговията с квоти?
Автор: algeorg77 Категория: Други   
Прочетен: 612 Коментари: 0 Гласове:
0Решение на Комисията от 27 април 2011 година за определяне на валидни за целия ЕС преходни правила за хармонизираното безплатно разпределяне на квоти за емисии на парникови газовеС Директивата 2009/29/ЕО, изменяща Директивата 2003/87/EO (така наречената Директива за Европейската схема за търговия с квоти) се въвежда концепцията за общностен, хармонизиран подход за разпределение на квоти през третата фаза на Европейската схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове (ЕСТЕ) от 2013 г. до 2020 г. Предвижда се пълно отдаване на търг на квотите за производството на електроенергия и преходна система за безплатно разпределение на квоти за останалите отрасли.r
Основните принципи за разпределяне на квотите през следващия период на ЕСТЕ са както следва:r
1.Определяне на ex-ante показатели (benchmarks) за безплатно разпределение на квотиr
Чл. 10а(1) на 2009/29/ЕО въвежда изискване хармонизираният подход за разпределяне на квотите да се основава, доколкото е възможно, на използването на „ex ante показатели“ (benchmarks). Показателите представляват прагова стойност на количеството безплатни квоти, които дадена инсталация може да получи за единица произведена продукция. Те не са ограничение на нивото на емисиите, нито цел за намаляване на емисиите.r
Съгласно чл. 10а(2) на Директива 2009/29/ЕО при дефиниране на принципите за определяне на ex-ante показатели за отделните отрасли и подотрасли, отправна точка са средните резултати за емисиите на най-ефективните 10% от инсталациите в даден отрасъл или подотрасъл в Общността за периода 2007—2008 г.r
А. Продуктови показателиr
В Решението са определени 52 продуктови показатели, с които се обхващат  приблизително 75% от емисиите в ЕСТЕ.r
Тези показатели са определени на принципа „един показател = един продукт”. Не е правено каквото и да е разграничаване на база на географското разположение, размер на инсталацията или на използваните технологии, суровини или горива, за да не се изкривява картината на „въглеродната“ ефективност в икономиката на Европейския съюз като цяло, както и за да се засили хармонизацията при преходното безплатно разпределяне на квоти за емисии.r
За всеки отрасъл и подотрасъл показателите се изчисляват въз основа на продуктите, а не на суровините, така че да се постигнат максимални икономии от гледна точка на емисиите на парникови газове и енергийната ефективност в рамките на всеки производствен процес в дадения отрасъл или подотрасъл.r
Б. Алтернативни подходи за определяне на емисиитеr
В случаите, при които не е възможно извеждане на продуктов показател, но въпреки това съществуват емисии на парникови газове, отговарящи на условията за безплатно разпределяне на квоти, тези квоти следва да бъдат разпределяни на базата на алтернативни подходи за определяне на емисиите (fallback approaches) за отделни видове производства. Алтернативните подходи се прилагат в йерархична последователност:r
-Топлинен показател - ще покрива приблизително 20% от емисиите, попадащи в обхвата на ЕСТЕ, подходящ за производствените процеси, които са съпроводени с консумация на топлинна енергия и при които се използва измерим топлоносител;r
-Горивен показател - ще обхваща приблизително 5% от емисиите, попадащи в обхвата на ЕСТЕ. Подходящ е за случаите, когато използваната в процеса топлина не е измерима;r
-Процесни емисии, които не са свързани с производството на електроенергия - тъй като разпределението е на базата на историческите данни и ще обхваща приблизително 1% от емисиите, попадащи в обхват на ЕСТЕ. (Процесните емисии са включени в продуктовите показатели, но не и в топлинния и горивния показател).r
2.Как се определя количеството на безплатните квоти на ниво инсталация?r
А. Определяне на предварителния общ брой на безплатните квоти за инсталациите. r
В най-общи линии разпределението на квотите на дадена инсталация ще бъде изчислено като се умножи стойността на продуктовия показател по историческите данни за производството на инсталацията за всеки продукт, попадащ в дефиницията на отделен продуктов показател.r
Ако инсталацията произвежда продукти, които не са обхванати от нито един продуктов показател, се определят допълнителни безплатни квоти въз основа на алтернативните подходи.r
Историческите данни на инсталацията за производството се определят от статистическата медиана на обема на производството през периода от 1 януари 2005 г. до 31 декември 2008 г., или, в случай че дадено производството се е увеличило впоследствие — на статистическата медиана на обема на производството в периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2010 г.r
Определяне на квотите на инсталации, изложени на риск от «изтичане на въглерод»:r
На инсталациите в отрасли или подотрасли, изложени на съществен риск от „изтичане на въглерод“, се разпределят безплатно квоти в размер на 100 % от количеството, определено в съответствие с правилата за разпределение, описани по-горе.r
Секторите, които не са застрашени от «изтичане на въглерод» през 2013 г. ще получават безплатно 80% от квотите, изчислени на базата на правилата за разпределение. След това количеството безплатно разпределени квоти започва ежегодно да намалява с еднаква стойност до достигане на 30 % безплатно разпределени квоти през 2020 г., с цел през 2027 г. да се постигне прекратяване на безплатното разпределение на квоти.r
Разпределение на квоти за производството на измерима топлинна енергия:r
В случаите на подаване на измерима топлинна енергия между две или повече инсталации, разпределянето на безплатни квоти за емисии следва да се базира на потреблението на топлинна енергия на дадена инсталация, като се има предвид и рискът от „изтичане на въглерод”. Квотите за емисии следва да се разпределят на потребителя на топлинна енергия, когато той е инсталация в обхвата на ЕСТЕ.r
Всяка ДЧ изчислява и нотифицира ЕК за предварителния общ брой на безплатните квоти, които е определила за инсталациите в срок до 31 септември 2011 г.r
Б. Единен коефициент за междусекторна корекция (uniform cross-sectoral correction factor)r
Съгласно чл. 9 на Директива 2009/29/ЕО количеството на квотите, издавано за цялата Общност следва да намалява линейно считано от 2013 г. Годишното намаляване на квотите следва да се равнява на 1,74 % от квотите, предоставени от ДЧ чрез одобрените от Европейската комисия Национални планове за разпределение на квоти за периода 2008—2012 г.r
Чл.16(3) на Решението за ОИМ определя, че след като всички ДЧ нотифицират предварителния общ брой на безплатните квоти за емисии за разпределяне в периода от 2013 г. до 2020 г., Комисията трябва да определи „единен коефициент за междусекторна корекция”. Този корекционен коефициент ще бъде определен чрез сравняване на сбора на предварителните общи годишни количества безплатни квоти за емисии и максималното годишно количество квоти, което може да бъде разпределено през съответната година. r
В. Окончателен общ годишен брой на безплатните квоти за емисии, разпределяни на всяка работеща инсталация, се определя чрез умножаване на предварителния общ годишен брой на безплатните квоти за емисии, по общия коефициент за междусекторна корекция, определен съгласно член 16, параграф 3.r
Събиране на базови данни и верификацияr
За всяка работеща инсталация в обхвата на ЕСТЕ, която извършва дейност по приложение 7 на Закона за опазване на околната среда и водите и която има право на безплатни квоти по чл. 10а на Директива 2009/29/ЕО, България трябва да събере от съответния оператор цялата необходима информация и данни за периода, през който инсталацията е работила от 1 януари 2005 г. до 31 декември 2010 г. r
Европейската комисия е подготвила 2 формуляра за докладването на данните, които за операторите на територията на България трябва да бъдат използвани във вариантите, публикувани на страницата на Министерство на околната среда и водите, раздел «Изменение на климата» – „Участие на Република България в Европейската Политика по изменение на климата” и на страницата на Изпълнителна агенция по околна среда:r
-Формуляр за докладване на данните от базовата линия – формулярът представлява таблица във формат Excel. ЕК изпрати окончателния вариант на таблицата на 26 май 2011 г., като тя е публикувана на страницата на МОСВ на 16 юни и в нея са някой корекции свързани с националните изисквания към операторите в обхвата на ЕСТЕ и са добавени допълнителни насоки и в работен лист b.r
-Формуляр за докладване на използваната методология - формулярът представлява въпросник във формат Word. Формулярът ще бъде публикуван на страницата на МОСВ и ИАОС в най-кратък срок.r
Докладването се извършва на български език.r
Всички оператори на територията на България, които извършват дейности по Приложение 7 на ЗООС и не са нови участници по смисъла на чл.3, буква з) на Директива 2009/29/ЕО са длъжни да изготвят доклади съгласно горните формуляри. Тези доклади трябва да бъдат верифицирани от независим верификатор, така че да се гарантира, че безплатното разпределяне на квоти за емисии се основава на сигурни и надеждни данни. Единствено операторите, които не отговарят на условията за безплатно разпределяне на квоти са освободени от задължението да верифицират докладите си (това са операторите, произвеждащи единствено електроенергия).r
Съгласно § 29. от Преходни и заключителни разпоредби на ЗООС докладите, описани по-горе по се предоставят в Изпълнителната агенция по околна среда до 15 юли 2011 г. Срокът определен в ЗООС е 15 юли 2011 г.r
Двата доклада трябва да бъдат представени на хартиен и електронен носител. Копието на електронен носител на доклада за данните за базовата линия, задължително трябва да е във формат Excel.r
Национални мерки за изпълнениеr
Всяка държава-членка публикува и представя пред Комисията най-късно до 30 септември 2011 г. Национални мерки за изпълнение (НИМ) съгласно чл. 11(1) на Директива 2009/29/ЕО, съдържащи списък с всички инсталации на нейна територия, които попадат в обхвата на ЕСТЕ, както и предварителното количеството квоти, разпределени безплатно на всяка инсталация на нейна територия, изчислено в съответствие с правилата описани в Решението за ОИМ.

Източник: http://www.ecomedia.bg/business/latest-news/article/6594


Тагове:   Какво,   се,   случва,   търговията,   квоти,


Гласувай:
0
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: algeorg77
Категория: Други
Прочетен: 480962
Постинги: 1013
Коментари: 279
Гласове: 154
Архив
Календар
«  Ноември, 2018  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930