Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
12.08.2011 09:33 - Отчет за работата на МОСВ – част 2
Автор: algeorg77 Категория: Други   
Прочетен: 707 Коментари: 1 Гласове:
0Отчет за работата на Министерството на околната среда и водите юли 2009 г. – юли 2011 г. – част 2 r
II. Повишаване на ефективността на управлението на политиките за околната средаr
Стартираха реформи в управлението на стратегически за страната политикиr
1.Политика за управление на водитеr
-С цел извършване на реформа и цялостна промяна в управлението на водния сектор, през септември 2010 г., започна и продължава разработването на Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор, което е трябвало да се предприеме още през 2005 г. Със стратегията ще се създаде оптимален  модел за управление на сектора по отношение на собствеността и управление на водната инфраструктура, възможностите за финансиране и ще бъдат заложени принципите на открита и предсказуема политика за управление на водите, тяхното рационално използване и справедливото им разпределение за населението, икономиката и екосистемите, както и опазването и възстановяването на количеството и качеството на водните ресурси;r
-За постигане на добро химично състояние и опазване на повърхностните води от замърсяване вследствие на заустване на отпадъчни води, и за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници са приети и изготвени проекти на съответните подзаконови нормативни актове (наредби);r
-За определяне на реда и начина за провеждането на мониторинг на водите и на техническите спецификации за  химически анализ е приета нова наредба;r
-За поддържане състоянието на речните легла, и ограничаване на риска за живота, собствеността и стопанските дейности, както и във връзка с констатирани увреждания на речните легла (вследствие липса на контрол в периода преди 2009 г.) са приети ясни правила за извършване на изземване на баластра от реките и почистването им, с внесено изменение в Закона за водите;r
-За защита и съхранение на морската околна среда на Черно море, за предотвратяване на нейното влошаване, както и за възстановяване на неблагоприятно засегнатите черноморски екосистеми е приета наредба, с която се предвижда, в срок до 01.01.2015 г., да се изготви Морската стратегия на Република България;r
-За по-доброто усвояване на природните ресурси, за първи път е създадена нормативна възможност общините да управляват някои от находищата на минерални води, изключителна държавна собственост, по тяхно искане. В резултат на това, 37 общини (Костенец, Велинград, Бургас, Свищов, Димитровград, Сапарева баня, Девин, Разлог, Симеоновград, Джебел, Провадия, Айтос, Казанлък, Панагюрище, Стралджа, Петрич, Невестино, Калояново, Мъглиж, Карлово, Кирково, Баните, Сливен, Летница, Гърмен, Болярово, Нова Загора, Банско, Минерални бани, Кюстендил, Полски Тръмбеш, Велико Търново, Берковица, Радомир, Шумен, Сандански,Столична община) вече разполагат с 57 находища на минерални води, предоставени им безвъзмездно за срок от 25 години.r
2.Политика за управление на отпадъцитеr
Разработена е и е приета законодателна рамка и подзаконови нормативни актове за намаляване образуването на отпадъци и намаляване използването на природните ресурси, и увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци.r
-Въведени са т.нар. отчисления върху всеки тон депониран отпадък, финансов инструмент, които да стимулира изграждането на регионални системи за третиране на отпадъците в дългосрочен план;r
-Въведена е адекватна наказателна политика и превенция на кражбите на черни и цветни метали;r
-За осигуряване на поетапно намаляване на количеството на биоразградимите битови отпадъци, подлежащи на депониране за периода до 2020 г.( в три последователни етапа) е утвърден Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране;r
-За постигане на поставените високи цели за рециклиране на отпадъците от строителство и разрушаване от почти 0 % през 2010  г. до 70 % до 2020 г., и за ограничаване на вредните въздействия на генерираните строителни отпадъци е изготвен проект на Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителство и разрушаване на територията на Р България за периода 2011 – 2020 г.  и проект на Наредба за управление на отпадъците от строителство и разрушаване;r
-С цел фундаментално да се подобри съществуващото законодателство по управление на отпадъците и да се транспонира рамковата директива относно отпадъците стартира изготвянето и е одобрен от Министерския съвет проект на нов Закон за управление на отпадъците – въвеждат се нови изисквания за управление на отпадъците и се повишава значението на дейностите по рециклиране и оползотворяване на отпадъците чрез насочване на усилията към създаване на „рециклиращо общество”; въвежда се йерархия на отпадъците насърчаваща дейностите по разделно събиране и повторна употреба, рециклиране и оползотворяване.r
3.Подобряване качеството на атмосферния въздухr
Осъществен е контрол върху индустриалните източници на замърсяване на въздуха и са предприети адекватни, активни и последователни мерки за подпомагане на общинските власти в провеждане на дългосрочна устойчива политика за подобряване качеството на атмосферния въздух.r
-За решаване на многогодишен, сериозен и пренебрегван проблем в страната (наднорменото замърсяване с прахови частици, което създава сериозни рискове за човешкото здраве) са положени значителни усилия за подпомагане на общините при изготвянето на нови и актуализирането на вече действащи общински програми за качество на въздуха;r
-Във връзка с процедура за констатирано несъответствие с нормите за качество на атмосферния въздух (КАВ) за серен диоксид на територията на общините Гълъбово, Димитровград и Перник са спрени от експлоатация котли 1-4 на ТЕЦ „Република”- Перник; с актуализация от февруари 2010 г. на комплексното разрешително на ТЕЦ „Марица-изток-2” са извадени от обхвата му блокове 5 и 6 на централата, до изграждането на сероочистваща инсталация за тях; ограничена е под 50 MW мощността на въглищните парогенератори на ТЕЦ „Сливен”, прекратена е дейността на ТЕЦ „Брикел”;r
-За преодоляване на друг проблем, съществуващ от много години, във връзка с нивата на олово и серен диоксид в атмосферния въздух е прекратена дейността на част от оловното производство на „ОЦК” АД, Кърджали – до реализиране на мерки за привеждане на индустриалните източници на емисии в съответствие с нормативните изисквания;r
-За постигане на определени нива на емисиите на някои замърсители (серен диоксид, азотни оксиди, летливи органични съединения, амоняк, олово, бензен, озон, въглероден окис), за подобряване качеството на течните горива и за постигане на необходимото качество на атмосферния въздух са изменени девет нормативни акта.r
4.Изменение на климатаr
-Възстановена е акредитацията на България за участие в международна търговия с емисии на парникови газове съгласно механизмите по чл. 6, 12 и 17 на Протокола от Киото, както и за пълното участие на българските компании в Европейската схема за търговия с квоти;r
-Разработена е „Схема за зелени инвестиции”, създадена е правна рамка за нейното функциониране, със ЗИД на Закона за опазване на околната среда, и стартира Националната схема за зелени инвестиции. Проведени са преговори с купувачи на Предписани емисионни единици в рамките на Схемата. Провежда се първата процедура за набиране на проекти в рамките на Националната схема за зелени инвестиции, с цел да се оформи портфейл от проекти, които да бъдат представяни в процеса на преговори за продажба на предписани емисионни единици (ПЕЕ);r
-Подновена е дейността по механизма „Съвместно изпълнение” на Протокола от Киото. Одобрени са 6 проекта „съвместно изпълнение” и са подкрепени 3 проектни идеи. Утвърдена е Процедура 1 за одобряване и прехвърляне на редуцирани емисии, което даде реална възможност на проектите, разработени преди 2006 г. да трансферират постигнатите намаления на парникови газове. Прехвърлени са общо 1 832 820 Единици редуцирани емисии по проекти, реализирани в България по механизма „съвместно изпълнение” на Протокола от Киото;r
-Сключен е договор с Евроконтрол за предоставяне на статистическа информация за полетите във връзка с включването на сектор авиация в Европейската схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове (ЕСТЕ) след 2011 г. Тази информация е изключително необходима за изпълнение на изискванията за мониторинг, докладване и верификация на емисиите от авиационни дейности.r
5.Ограничаване и спиране на загубата на биологично разнообразиеr
Продължи преодоляването на забавяното, в периода 2006 г.- 2009 г., разглеждане и приемане на планове за управление на природни паркове и изграждане на Националната екологична мрежа, състояща се от защитени територии и от защитени зони по Натура 2000.r
-Определени са 3 нови и са разширени 26 съществуващи защитени зони за опазване на природни местообитания, както и 4 нови и разширени 2 съществуващи защитени зони за опазване на дивите птици. Общата площ на мрежата Натура 2000 се увеличи с 44 689 ha, с което покритието на мрежата от защитени зони се увеличи с 0,4 % и достигна 34,3 %  от територията на страната. България увеличи от 89 на 98 % територията на първоначално предложените зони за опазване на птици (т. нар. орнитологично важни места);r
-Стартирани са процедури за обявяване на 33 нови защитени територии. Приети са 4 плана за управление на защитени територии – природните паркове „Златни Пясъци” и „Шуменско плато”, защитена местност „Кайлъка” и природна забележителност „Пещера Разбитица”;r
-Събрана е актуалната информация, необходима за изготвянето на заповеди за обявяване на 50 защитени зони за опазване на местообитания, които ще бъдат издадени до края на 2011 г.r
6.Политика за управление на земните недра и подземните богатстваr
С цел усъвършенстване на институционалната рамка за управление на земните недра и подземните богатства в България се подготви и прие от Парламента ЗИД на Закона за подземните богатства, като се определи единен орган по управлението на подземните богатства (МИЕТ), който следва да изработи нова национална политика и стратегия за управление на земните недра и подземните богатства.r
7.Интегриране на политиката за опазване на околната среда в секторните политикиr
Въведена е насърчителна мярка за „зелени работни места”, която предвижда да се насърчават работодатели, които разкриват работни места в икономически дейности, подпомагащи опазването на околната среда. С мярката се насърчава преходът към „зелена икономика”, както и се подпомагат безработни лица. Министерството участва активно в разработването на Национален план за действие за насърчаване на „зелените” обществени поръчки, координирано от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, както и в процеса на обсъждане на законодателни промени за въвеждане на изисквания за устойчиво строителство, координирано от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.r
 r
 

Източник: http://www.ecomedia.bg/business/latest-news/article/6786


Тагове:   МОСВ,   за,   част,   работата,   НА,


Гласувай:
0
01. анонимен - с много думи и. . . ще си останат само ...
12.08.2011 10:17
с много думи и ... ще си останат само думи
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: algeorg77
Категория: Други
Прочетен: 484458
Постинги: 1013
Коментари: 279
Гласове: 154
Архив
Календар
«  Декември, 2018  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31