Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
16.08.2011 05:07 - Отчет за работата на МОСВ – част 3
Автор: algeorg77 Категория: Други   
Прочетен: 648 Коментари: 0 Гласове:
0Отчет за работата на МОСВ юли 2009 г. – юли 2011 г. – част 3 r
III. Създаване на необходимата среда за лоялна конкуренция и ефективно прилагане на законодателството в околната среда от бизнеса; намаляване на бюрокрацията, времето и цената на услугите за бизнеса и гражданите r
С цел оптимизация на вътрешноведомствената организация на работа и числеността на административните звена в системата е приет нов Устройствен правилник на МОСВ (ноември 2009 г.). Намален е броят на служителите в системата на МОСВ с 161 щатни бройки. Прецизирани са функциите на дирекциите от общата и специализираната администрация -  укрепен е инспектората на МОСВ и дирекция „Вътрешен одит”, създадена е дирекция „Политика по изменение на климата” и звено за контрол на дейността на басейновите дирекции. Въведено е конкурсното начало за назначаване на ръководителите на всички второстепенни разпоредители и за изпълнителния директор на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.r
Намаляване на административната тежестr
Видовете и броят на услугите, които се предоставят в системата на МОСВ е значителен и още в началото на мандата на настоящото правителство, се констатираха потенциалните възможности за облекчаване на бизнеса и гражданите, при предоставянето на административни услуги. За целта се подготвиха и приеха изменененията на редица нормативни документи, които доведоха до:r
Облекчаване на режими и процедуриr
-Премахнат е разрешителният режим за опасните отпадъци и регистрационния режим за неопасните отпадъци за извършване на дейностите по събиране и временно съхраняване на отпадъци на мястото на образуване;r
-Преобразуван е разрешителния режим за дейностите по транспортиране на опасни отпадъци в регистрационен режим;r
-Облекчени са разрешителни режими за водовземане и ползване на водни обекти;r
-Облекчени са административни процедури по издаване на позволителното за събирането на билки;r
-Премахнат е съгласувателен режим с Министерство на земеделието и храните за проекти за рекултивация, които не целят възстановяване на нарушени терени за ползването им като земеделски земи;r
-Премахнат е съгласувателен режим с МОСВ при учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд - частна държавна собственост, с площ над 100 декара и до 100 декара;r
-Премахнат е  режимът за регистрация на експерти, извършващи ОВОС и екологична оценка и режимът за регистрация на експерти и фирми извършващи хидрогеоложки проучвания.r
Децентрализация на услугиr
-Извършен е първият етап на децентрализацията на процеса на издаване на разрешително за емисии на парникови газове (изпълнителният директор на ИАОС подписва крайните решения, а не министъра на околната среда и водите);r
-Децентрализирани са услугите по издаване на комплексни разрешителни;r
-Децентрализирани са дейностите по: съгласуване на строителството на нови обекти, разширението, преустройството и промяната на предназначението на съществуващи обекти, за които не се изисква ОВОС; издаването на разрешителни, свързани с ползването на водни ресурсиr
-Децентрализиран е разрешителния режим за ползване на минералните води, като за първи път се създава възможност общините да управляват някои от находищата на минерални води, изключителна държавна собственост по тяхно искане.r
Намаляване на сроковете за предоставяне на услугиr
-Намален е административният срок за утвърждаване, с мотивирано решение, или връщане със задължителни предписания на представените проекти на програми за управление на дейностите по отпадъците;r
-Съкратени са сроковете за приемане предоставяне на обществеността на информация за състоянието и политиките за опазване на околната среда и са оптимизирани  процедурите по ОВОС;r
-Осигурена е нормативна база за съвместно произнасяне на органите по околна среда и здраве чрез процедурата по Оценка на въздействието върху околната среда, както и намаляване на тежестта на бизнеса при представяне на копия от необходимата документация за разглеждане от компетентните органи;r
-Съкратени са сроковете, предвидени в Закона за водите, в които административният орган следва да се произнесе по подаденото заявление за издаване на разрешително.r
Прекратяване на практиката на мълчалив отказr
-В началото на мандата бяха заварени над 900 бр. преписки и документи с мълчалив отказ, свързани с разрешителни режими в секторите води, земни недра и подземни богатства и отпадъци и са предприети спешни мерки за тяхното обработване. Чрез прекратяване на тази практика е създадена възможност за бизнеса да работи след години забавяне и са премахнати предпоставките за корупционни практики.r
Засилена и подобрена е контролната дейност, чрез инспекции на място за спазването на законодателството от бизнеса и по-добър мониторинг и информация за състоянието на околната средаr
-Въведен е ясен и единен механизъм за всички регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) за изпълнение на контролните им функции, чрез утвърдена Инструкция за планиране и отчитане на контролната дейност на РИОСВ и Насоките за провеждане на процедури по ОВОС, ЕО и оценка на съвместимостта със зоните по НАТУРА 2000 за планове, програми и инвестиционни предложения в областта на изграждане на ВЕИ съоръжения. Създадени са правила и процедури за равнопоставеност при прилагане на контрол върху стопанските субекти от РИОСВ, чрез разработване на правила и процедури за контролна дейност, които налагат еднакъв, а не избирателен подход към операторите. В контролната дейност на РИОСВ е въведен принципът  проверките на операторите да се извършват комплексно, дейност, която не е извършвана в предходните години, с което се постигна по-пълна прозрачност пред обществеността за прилагането на екологичното законодателство от операторите, както и за осъществената от РИОСВ контролна дейност;r
-Значително е засилена контролната дейност от експертите на 16-те РИОСВ. Извършени са проверки на 30 984 обекти и са дадени 16 795 броя предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За констатирани нарушения на екологичното законодателство са съставени 1 987 броя акта и са издадени 1 799 наказателни постановления, на обща стойност 3.5  млн. лв. Въведена е и практиката да се уведомяват, и канят за присъствие на проверките, и жалбоподателите. В Министерството на околната среда и водите, на обявеният  “Зелен телефон” за приемане на сигнали за замърсяване на околната среда и по електронна поща са приети, анализирани и обработени 283 бр. сигнали;r
-Прекъсната е практиката на неправомерно удължаване на сроковете на давани предписания и работа на инсталациите, без да са изпълнили ангажиментите за привеждане в съответствие с изискванията на екологичното законодателство;r
-В резултат на създадената добра координация и засилен контрол е повишена ефективността на осъществената от басейновите дирекции контролна дейност. През отчетният период са извършени 15 560 бр. проверки, като за констатирани нарушения по Закона за водите са съставени 1 171 акта и са издадени 825 наказателни постановления, на обща стойност 642 137 лв.r
-Засилен е и контролът от 3-те дирекции на национални паркове върху дейностите, осъществявани в гори, земи и водни площи в защитени територии, ползването на природни ресурси - лечебни растения, плодове и гъби, както и дейностите на ползвателите на земи, незаконен лов, нарушена туристическа инфраструктура и др. За отчетният период от 3-те дирекции на национални паркове са извършени 2100 проверки, като за констатирани нарушения са съставени 294 акта и са издадени 247 наказателни постановления;r
-Изцяло е прилаган принципа на прозрачност и информираност, като на интернет страниците са публикувани всички доклади от извършените комплексни проверки и месечните отчети за контролната дейност на РИОСВ и БД, регистрите на издадените от МОСВ разрешителни и регистрите на разрешителните, издадени от директорите на басейновите дирекции (на страницата на МОСВ, РИОСВ и БД). През 2010 г. е въведена практиката всички извършени проверки и предприети мерки по подадени чрез «зелен телефон», и получавани по електронна поща в МОСВ и в РИОСВ сигнали да се публикуват ежемесечно на интернет страниците на МОСВ, и съответно на РИОСВ;r
-Създаден е механизъм да се реагира при всякакви сигнали за нарушения и корупция и недобро отношение на служители от контролните органи в системата на МОСВ;r
-Извършени са съвместни проверки на МОСВ с МИЕТ, МРРБ и МВР за проводимостта на речните корита, изпълнение на условията на издадените разрешителни за изземване на наносни отложения в речните корита, както и на потенциално опасни водни обекти, хидротехнически съоръжения и съоръжения от техническата инфраструктура с цел защита от вредното въздействие на водите. Изготвен бе доклад с изводи и предложения за последващи действия и изменения в нормативната уредба;r
-Съвместно с Министерството на здравеопазването са извършени проверки на обектите от Черноморското крайбрежие за спазване на изискванията за изпускане на отпадъчни води. За констатираните нарушения са предприети съответните административно наказателни меркиr
-Съвместно с Министерството на Регионалното развитие и благоустройството са извършени проверки на комплексните и значими язовири в страната. Проверени са общо 1000 обекта за спазване на екологичното законодателство. За установени нарушения са дадени предписания и са съставени актове;r
-Със съдействието на МВР са извършени проверки на фирми, осъществяващи търговска дейност с черни и цветни метали и леярни.  Проверките са за превенция на кражбите на компоненти и съоръжения от електропреносната система и далекосъобщителната мрежа на страната, на магистрални кабели и елементи от обекти с национално значение, кабели от подвижни влакови съставки и временни връзки от системата на БДЖ. Закрити са незаконни пунктове за черни и цветни метали за изкупуване на вторични суровини и са образувани досъдебни производства, а за някои пунктове са наложени предписания;r
-Предприети са и принудителни административни мерки-спиране на дейности. Издадени за заповеди са спиране на незаконно извършвани дейности: по третиране и транспортиране на отпадъци; интензивно отглеждане на свине за угояване без издадено комплексно разрешително; производство на необработени метали от отпадъци от метали чрез металургични процеси (претопяване на отпадъчен алуминий без комплексно разрешително, керамично производство- изпичане на тухли) и др. В резултат на засиления контрол и предприети принудителни административни мерки, голяма част от фирмите вече са предприели необходимите действия по издаване на съответните разрешителни и са показали желание да се приведат в съответствие с екологичното законодателство, което е един положителен резултат от извършваната от РИОСВ контролна дейност;r
-С цел засилване на контрола от страна на институциите, представляващи държавата, по сключените договори за програми за отстраняване на минали екологични щети, през второто полугодие на 2010 г., от МОСВ (по предложение на МФ) бяха разработени “Правила за контрол по изпълнение на задълженията на страните при изпълнение на Програми за отстраняване на минали екологични щети”,  утвърдени през януари 2011 г. от министъра на околната среда и водите, министъра на финансите и изпълнителния директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.r
Мониторинг и информация за състоянието на околната средаr
-Успешно приключи проверката на нивото на информационна сигурност на Националния регистър за търговия с емисии на парникови газове. След доказване пред Европейската комисия на висока степен на сигурност, на 4 март 2011 г. беше възстановено нормалното му функциониране;r
-Създадена е система за прогнозиране нивата на озон (тропосферен) в атмосферния въздух. Системата ще се използва, съгласно изискванията на Инструкция за информиране на населението при превишаване на установените алармени прагове за нивата на серен диоксид, азотен диоксид и озон;r
-Разработва се Информационна система за регистриране, мониторинг и контрол на разрешителните за използване на водите, включително разрешителните за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването и таксите за ползване на воден обект, водовземане и заустване. Очаква се тази система да влезе в действие през следващата година и да облекчи както работата, така и прозрачността в разрешителния режим по Закона за водите;r
-Изградена е Автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиоактивността на водите на р. Дунав, като са въведени в експлоатация две локални мониторингови станции – пристанище „Козлодуй” и  пристанище „Оряхово”, както и контролен център в сградата на ИАОС;r
-Въведена е в експлоатация лаборатория за генетично модифицираните организми. Осъществена е годишна програма за вземане на проби за изследване наличието на генетично модифицирани организми в околната среда. Целта на тази първа програма бе да се използват реални проби за въвеждане и утвърждаване на международно установени стандарти и вътрешно-лабораторни методики за анализ. Приложените методи за изпитване са успешно защитени пред одиторски екип на Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" при проведен първоначален надзор за акредитация;r
-Подобрено е информационното осигуряване на дейностите по опазване на биологичното разнообразие посредством  модифициране на базата данни на регистъра на защитените територии, като е добавена възможност за включване на данни и за защитените зони от мрежата Натура 2000. Разработено е ново интернет приложение за публичен достъп до регистъра, в което са разширени възможностите за търсене. Регистъра е преведен и на английски език и е структуриран в съответствие с Директивата за достъп до пространствени данни (INSPIRE). Разработена е Наредба за специализирана карта, регистри и информационнa системa на защитените територии.  Създадена е информационна система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие в България, като многокомпонентна софтуерна система, с възможност за въвеждане на данни от полевия мониторинг на 969 биологични вида и природни местообитания;r
-Приета е Наредба за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници;r
-През май 2011 г. успешно приключи първият етап на започналата в края на 2010 г. процедура за първоначална единна акредитация на лабораториите на ИАОС, включваща централната лаборатория  и 15-те регионални лаборатории;r
-Активизирано е участието на експерти от ИАОС в инициативите на Европейската агенция по околна среда – Глобален мониторинг на околната среда и сигурност (GMES), Системата за споделена информация за околната среда (SEIS), прилагане на Директивата за достъп до пространствени данни (INSPIRE);r
-Чрез националните кампании, под надслов „Обичам природата – и аз участвам !” и „Зелена България”, както и активното включване на страната в международните кампании, свързани с околната среда, продължи политиката за активно формиране на обществено поведение за грижа към околната среда. Със средства от ПУДООС са одобрени 185 проекта на обща стойност 1,7 млн. лв., от които 120 проекта са на общини и кметства, 50 – на училища, 42 – на детски градини, и 20 – на неправителствени организации за изграждане или възстановяване на зони за отдих, междублокови пространства, залесяване, озеленяване и засаждане на цветя, поставяне на кошчета за отпадъци и др.r
 

Източник: http://www.ecomedia.bg/business/latest-news/article/6793


Тагове:   МОСВ,   за,   част,   работата,   НА,


Гласувай:
0
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: algeorg77
Категория: Други
Прочетен: 490059
Постинги: 1013
Коментари: 279
Гласове: 154
Архив
Календар
«  Януари, 2019  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031